3

6

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

خ

د

ر

ز

ژ

س

ش

ف

گ

ل

م

ن

ه

و

ک

ی